Ochrona danych osobowych w firmie i szkolenia ABI
Niejedno „imię” znaku towarowego

Niejedno „imię” znaku towarowego

registered-709695_960_720

Kontynuując rozważania dotyczące znaków towarowych, należy zaprezentować, wspomniany w poprzednim artykule (Potencjał znaku towarowego), ich normatywny podział oraz koncepcję sławnego znaku towarowego. Normatywny podział znaków towarowych to taka grupa znaków towarowych, których rodzaje wymienia bezpośrednio ustawodawca w przepisach prawa.

Na czym polega bogactwo i szczególny charakter wymienionych znaków towarowych? Jakie korzyści wynikają z ich rejestracji? Odpowiedzi poniżej.

Renoma znaku towarowego

Renomowany znak towarowy ma szerszy krąg uprawnień ochronnych natomiast trudniej jest uzyskać status wymaganej renomy. Renoma znaku wiąże się większą rozpoznawalnością towaru (usługi), powiązaną z nią wysoką jakością bądź jest odzwierciedleniem ekskluzywności danego towaru. Zasadnicze znaczenie ma w tym przypadku rozpoznawalność znaku na rynku, jak długo jest on używany oraz znajomość tego znaku towarowego przez „znaczną grupę odbiorców”. Oznacza to, że renomowany znak towarowy nie musi być znany lub kojarzony przez każdą osobę ale musi być znany (także dzięki m.in. jakości) bliżej nieokreślonej liczbowo, aczkolwiek większej grupie osób. Jako przykład można wskazać w tym miejscu produkty takich przedsiębiorców jak: McDonald’s, Apple, Chanel.

Udzielenie prawa ochronnego na renomowany znak towarowy zapobiega rejestracji takich znaków, które mogłyby negatywnie wpłynąć na renomę znaku pierwotnego, zapobieganiu zjawisku pasożytnictwa na zarejestrowanym znaku pierwotnym (poprzez m.in. czerpanie nienależnej korzyści z renomy tego znaku przez znak towarowy późniejszy) oraz znaków, których rejestracja mogłaby spowodować szkodę na charakterze odróżniającym renomowanego znaku towarowego. To nie wszystko… Ochrona rozciąga się w tym przypadku także na towary (usługi) niepodobne do tych, dla których zostały zarejestrowane.

Znak towarowy powszechnie znany (notoryjny)

Inaczej sytuacja wygląda przy znakach towarowych powszechnie znanych. W tym przypadku, co do zasady, są to znaki niezarejestrowane przez odpowiedni organ ale znane są szerokiej grupie odbiorców (zdefiniowanej jako 50% zainteresowanych nabyciem towaru lub usługi oznaczonych danym znakiem odbiorców danego rynku na konkretnym terytorium). Tak jak w przypadku poprzedniego znaku towarowego, znakiem notoryjnym oznaczane są towary lub usługi danego przedsiębiorcy. Powszechnie znane znaki towarowe nie muszą odznaczać się wysoką ceną.

Co ważne, znak powszechnie znany może zostać przekształcony w znak towarowy renomowany. Wpłynie to istotnie na zakres ochrony znaku renomowanego notoryjnego. W wypadku niezarejestrowania znaku powszechnie znanego, przysługuje mu w tym zakresie wyłącznie prawo ochronne na towary lub usługi, dla których jest używany.

Masz pytania? Chętnie odpowiemy!

Skontaktuj się z nami:

biuro@itls.pl

Wspólnotowy znak towarowy

Konstrukcja wspólnotowego znaku towarowego opiera się na zasadach podobnych do poprzednich. Rejestracja tego znaku odnosi się do regulacji wspólnotowej dotyczącej wspólnego rynku Unii Europejskiej. Oznacza to, że taki znak rejestrowany jest w odpowiednim urzędzie Unii Europejskiej.

Szczególną zaletą zarejestrowanego znaku towarowego wspólnotowego jest jego ochrona na terenie całej Unii Europejskiej. Przyznawana jest na terenie każdego z państw członkowskich a przedsiębiorca rejestrujący dany znak na towar lub usługę może kontrolować występowanie naruszeń także na innym niż macierzystym rynku.

Znak towarowy sławny

Nie jest to kategoria znaków występująca w przepisach prawa. Niemniej jednak, wyróżnia się istnienie takiej kategorii znaków towarowych. Sławny znak towarowy jest połączeniem znaku renomowanego oraz powszechnie znanego. Jego charakterystycznymi elementami są powszechna znajomość oraz prestiż, w tym wypadku jest nim przekonanie o wysokiej jakości lub szczególnych walorach towaru lub usługi.

Z powodu niewystępowania takiej kategorii bezpośrednio w przepisach prawa, jego ochrona zależy od rejestracji tego znaku jako renomowanego.

Sławne znaki towarowe są dosyć łatwe do zlokalizowania na rynku. Tak w tym miejscu można wskazać: Google, IBM, Visa.

Konieczność rejestracji znaku towarowego?

Każdy z wymienionych wyżej znaków bezpośrednio koresponduje z rozpoznawalnością przedsiębiorcy. Sposób oraz zakres udzielonej ochrony zależny jest od planów przedsiębiorcy. Czy konieczna jest rejestracja znaku towarowego? W związku z powyższym, co do zasady, nie ma konieczności rejestracji znaku towarowego. Niemniej jednak, z rejestracją znaku towarowego wiążą się uprawnienia ochronne. Czy potrzebna jest ochrona znaku towarowego? Uznanie znaku towarowego za integralną część rozpoznawalności przedsiębiorcy w zakresie jego działalności na rynku prowadzi do stwierdzenia, że łatwiej zapobiegać niż leczyć.

Biuro IT Law Solutions