Rozwiązanie zapwenia:

IT Law Solutions
IT Law Solutions Sp. z o.o.

IT Law Solutions Sp. z o.o.

Ochrona danych osobowych naszych Klientów i Partnerów jest jednym z priorytetów prowadzonej przez nas działalności. Dlatego też jako Administrator Danych stosujemy bardzo wysokie standardy, gwarantujące bezpieczeństwo, poprawność oraz poufność posiadanych zbiorów danych osobowych. Powierzając nam swoje dane mogą być Państwo pewni, że są one gromadzone i przetwarzane zgodnie z prawem, w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Certyfikat ochrony danych osobowych

Klienci

 • LP.
  INFORMACJE ZNAJDUJĄCE SIĘ W REJESTRZE
 • 1
  Nazwa zbioru
  Klienci IT Law Solutions Sp. z o.o.
 • 2
  Oznaczenie Administratora
  IT Law Solutions Sp. z o.o.
  ul. Taneczna 78
  02-829 Warszawa
  KRS: 0000428687
 • 3
  Przedstawiciel Administratora, o którym mowa w art. 31a Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
  Brak obowiązku
 • 4
  Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
  Dane osobowe zostały powierzone na podstawie stosownej umowy powierzenia danych osobowych
 • 5
  Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych
  - zgoda osoby, której dane dotyczą,
  - przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą,
  - przetwarzanie jest niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
 • 6
  Cel przetwarzania danych w zbiorze
  Dane przetwarzane są w celu sprzedaży usług lub produktów oferowanych przez Administratora.
 • 7
  Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze
  Klienci – osoby nabywające usługi Administratora lub ich pracownicy/współpracownicy realizujący wiążącą umowę Klienta z Administratorem.
 • 8
  Zakres danych przetwarzanych w zbiorze
  - imię i nazwisko;
  - adres zamieszkania lub pobytu;
  - adres e-mail;
  - numer telefonu;
  - NIP;
  - miejsce pracy;
  - zawód;
  - dokumentacja lub dane potwierdzające zakup lub wykonaną usługę;
  - nr rachunku bankowego.
 • 9
  Sposób zbierania danych do zbioru
  Dane gromadzone są od osób, których dane dotyczą oraz od osób, których dane nie dotyczą na skutek skorzystania przez Klienta z oferty Administratora lub jej negocjacji.
 • 10
  Sposób udostępniania danych ze zbioru
  Dane nie są udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 • 11
  Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane
  Dane nie są przekazywane do odbiorców danych.
 • 12
  Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego
  ​Dane nie są przekazywane do państw trzecich.
 • 13
  ​Data wpisania zbioru do rejestru
  01.07.2013
  11.05.2015 - rejestr ABI
 • 14
  Data dokonania ostatniej aktualizacji
  01.08.2016

Dane osobowe znajdujące się w zbiorach danych IT Law Solutions Sp. z o.o. są przetwarzane zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.