Rozwiązanie zapwenia:

IT Law Solutions
Organic Life S.A.

Organic Life S.A.

Ochrona danych osobowych naszych Klientów i Partnerów jest jednym z priorytetów prowadzonej przez nas działalności. Dlatego też jako Administrator Danych stosujemy bardzo wysokie standardy gwarantujące bezpieczeństwo, poprawność oraz poufność posiadanych zbiorów danych osobowych. Powierzając nam swoje dane mogą być Państwo pewni, że są one gromadzone i przetwarzane zgodnie z prawem, w szczególności z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Certyfikat ochrony danych osobowych

Klubowicze

 • LP.
  INFORMACJE ZNAJDUJĄCE SIĘ W REJESTRZE
 • 1
  Nazwa zbioru
  Klubowicze
 • 2
  Oznaczenie Administratora
  Organic Life S.A.
  ul. Kolejowa 11/13
  01-127 Warszawa
  REGON: 146312597
  KRS: 0000438184
 • 3
  Przedstawiciel Administratora, o którym mowa w art. 31a Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
  Brak obowiązku.
 • 4
  Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
  Dane osobowe zostały powierzone na podstawie stosownej umowy powierzenia danych osobowych.
 • 5
  Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych
  - zgoda osoby, której dane dotyczą,
  - przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą,
  - przetwarzanie jest niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
 • 6
  Cel przetwarzania danych w zbiorze
  Dane przetwarzane są w celu realizacji założeń Klubu Partnerskiego Organic Life S.A. - dystrybucji towarów marki Administratora zgodnie z Regulaminem Sklepu internetowego Organic Life S.A. oraz zasadami wynikającymi z Planu Marketingowego Klubu.
 • 7
  Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze
  Dane w zbiorze Klubowiczów dotyczą Partnerów Programu Partnerskiego Organic Life S.A. tj. osób fizycznych posiadających status Klubowicza.
 • 8
  Zakres danych przetwarzanych w zbiorze
  - imię, nazwisko,
  - data urodzenia
  - adres zamieszkania lub pobytu,
  - nr telefonu,
  - adres do korespondencji,
  - adres e-mail,
  - numer ewidencyjny PESEL,
  - dokumentacja potwierdzająca dokonanie zakupu lub wykonanie usługi,
  - numer konta bankowego.
 • 9
  Sposób zbierania danych do zbioru
  Od osób, których dane dotyczą.
 • 10
  Sposób udostępniania danych ze zbioru
  Zgodnie z Programem Marketingowym Klubu dane Klubowiczów mogą być udostępniane w ramach struktury Klubowicza tzw. sponsorom-Klubowiczom znajdującym się wyżej w danej strukturze Klubowicza, którego dane dotyczą.
 • 11
  Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane
  Dane nie są przekazywane do odbiorców danych.
 • 12
  Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego
  Dane nie są przekazywane do państw trzecich.
 • 13
  Data wpisania zbioru do rejestru
  17 listopada 2015 r.
 • 14
  Data dokonania ostatniej aktualizacji
  01 grudnia 2016 r.

O prawidłowe przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych w Organic Life S.A. dba IT Law Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – spółka świadcząca profesjonalne usługi w zakresie ochrony danych osobowych.