Ochrona danych osobowych w firmie i szkolenia ABI
Nowe zasady ochrony danych przedsiębiorców z CEIDG

Nowe zasady ochrony danych przedsiębiorców z CEIDG

Ceidg

Z dniem 19 maja 2016 r. wejdzie w życie nowelizacja Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Na mocy Ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw zacznie obowiązywać m.in. dodany, nowy art. 39b Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Wprowadzona zmiana jest swoistym kompromisem pomiędzy zasadą całkowitego niepodlegania danych z ewidencji działalności gospodarczej przepisom Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych („UODO„), a obowiązkiem zapewnienia danym z ewidencji odpowiednich środków zabezpieczeń zgodnych z UODO i narzędziem nadzoru nad przetwarzaniem w postaci ewentualnej kontroli GIODO. Zgodnie z treścią nowelizacji dodany art. 39b otrzymał brzmienie:

„Art. 39b 
Do jawnych danych i informacji udostępnianych przez CEIDG nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 1309), z wyjątkiem przepisów art. 14-19a i art. 21-22a oraz rozdziału 5 tej ustawy.”

Na co należy zwrócić uwagę przy przetwarzaniu danych o przedsiębiorcach?

Powyższy przepis oznacza, że w zakresie pozyskiwania i przetwarzania danych o przedsiębiorcach z bazy CEIDG Administrator takich danych będzie musiał mieć na uwadze:

  1. potencjalną kontrolę Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (art. 14-19a i art. 21-22a Ustawy o ochronie danych osobowych)
  2. obowiązek stosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności obowiązek zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem (Rozdział 5 Ustawy o ochronie danych osobowych)

Co oznaczają zmiany?

Zmiany są dobrym rozwiązaniem zarówno w aspekcie zapewnienia odpowiednich gwarancji zabezpieczenia danych z ewidencji (w związku z odesłaniem do przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych w odpowiednim zakresie) jak i zwiększenia dostępności jawnych danych przedsiębiorców oraz legalności ich przetwarzania.

Dodatkowo na plus nowelizacji należy zaliczyć zniesienie opłat za udostępniane danych, w sposób inny niż określony w art. 38 ust. 2 (na stronie CEIDG).

REALIZUJEMY AUDYTY BEZPIECZEŃSTWA

dokumenty

Nasz zespół zapewnia kompleksową obsługę w zakresie przygotowania procedur i dokumentacji oraz świadczenia funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji

Skontaktuj się z nami:

tel. +48 22 354 68 93 | biuro@itls.pl

Marcin Kaleta

Prezes Zarządu