Ochrona danych osobowych w firmie i szkolenia ABI
Dlaczego ocen z egzaminów nie wolno ujawniać bez zgody studenta?

Dlaczego ocen z egzaminów nie wolno ujawniać bez zgody studenta?

studentka

Na polskich uczelniach rozpoczynają się sesje egzaminacyjne. Wielu studentów niekoniecznie chce się dzielić swoimi wynikami postępów w nauce (lub ich braku). Stąd pojawia się pytanie, czy uczelnia ma prawo opublikować wyniki egzaminów wraz z imionami i nazwiskami studentów?

Odpowiedź brzmi: nie.

Lista wyników z egzaminu/kolokwium itd. uwzględniająca imiona i nazwiska oraz oceny –  to w myśl ustawy dane osobowe. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych za dane osobowe osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

Opublikowanie listy ocen uwzględniającej imię i nazwisko lub inne dane umożliwiające zidentyfikowanie osoby bez nadmiernych kosztów, czasu lub działań (art. 6 ust 3 ustawy) jest zatem naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych. Należy podkreślić, że żadne inne przepisy nie zezwalają na ujawnienie danych o ocenach (ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym mówi wyłącznie o jawności wyników postępowania rekrutacyjnego).

Co istotne, nie ma znaczenia, czy zbiorcza lista z wynikami zawierająca dane osobowe zostanie opublikowana poprzez wywieszenie, umieszczenie w Internecie, czy przesłanie do grupy studentów – wszystkie te przypadki będą naruszeniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

W moim przekonaniu publikowanie wyników egzaminów nie spełnia żadnej z przesłanek zezwalających na przetwarzanie danych osobowych określonych art. 23 ust. 1 pkt 2-5 ustawy o ochronie danych osobowych. Dlatego jedyną prawną możliwością opublikowania wskazanych powyżej danych jest wyrażenie zgody przez każdego ze studentów osobno.

W związku z powyższym, jeżeli nie ma wyraźniej zgody, student powinien dowiedzieć się o ocenie bezpośrednio od egzaminatora (np. podczas wpisu do indeksu) lub po zalogowaniu do systemu informatycznego obsługującego daną uczelnię, tak aby wyłącznie on mógł sprawdzić swoją ocenę.

Oczywiście wyniki egzaminu mogą być udostępnione (po udzieleniu przez ABI upoważnienia do przetwarzania danych osobowych) np. pracownikom uczelni, czy członkom komisji stypendialnych, ale wyłącznie w zakresie niezbędnym np. do rozliczenia roku akademickiego, przyznania stypendium itd. Dla jasności należy tutaj wyraźnie rozróżnić udostępnienie od upublicznienia.

Marcin Kaleta

Prezes Zarządu