Ochrona danych osobowych w firmie i szkolenia ABI
Zmiany w prawie konsumenckim

Zmiany w prawie konsumenckim

question-mark-1019820_1280

Początkowo, nowelizacja miała wejść w życie z dniem 1 czerwca 2020 r. jednak, ze względu na pandemię, termin przesunięto na 1 stycznia 2021 r. Zmiany obejmują przede wszystkim ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ale nie tylko. Dlaczego te zmiany są ważne i jak daleko zmieniają sytuację przedsiębiorców?

Konsument

Do tej pory, za konsumenta, wg art. 22 k.c., uważana była osoba fizyczna, która zawierała umowę z profesjonalnym podmiotem – przedsiębiorcą, który oferował produkty, w ramach swojej zawodowej działalności. W związku z tym, konsument będący mający słabszą pozycję na rynku, otrzymał wyższą prawną ochronę, mająca wyrównać jego pozycję w obrocie gospodarczym.

Nie tylko Kodeks cywilny

Gdzie jeszcze zostały wprowadzone zmiany?

 1. Ustawa z dnia 17 listopada 1974 r. Kodeks postępowania cywilnego
 2. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

Jakie zmiany?

Kto jest konsumentem?

Osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową oraz osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą jeśli nie ma ona zawodowego charakteru, który wynikać ma m.in. z danych zwartych w CEIDG.

Formalnie przedsiębiorca nie jest uznawany za konsumenta natomiast, w  wyniku nowelizacji, zostały mu przyznane pewne uprawnienia konsumenta.

Praktyczne wyjaśnienie

Przedsiębiorca będzie mógł zostać uznany za konsumenta jeśli zawierając umowę (np. sprzedaży) z innym przedsiębiorcą będzie chciał zakupić rzecz niezwiązaną z przedmiotem jego działalności  gospodarczej, np. stolarz kupując lodówkę. Nie jest ona z pewnością rzeczą potrzebną stolarzowi przy wykonywaniu działalności gospodarczej. Na tej podstawie będzie mógł skorzystać z ochrony przysługującej konsumentowi.

UWAGA!

Status „przedsiębiorcy-konsumenta” będzie obowiązywał wyłącznie do osób prowadzących działalność gospodarczą ewidencjonowaną w CEIDG. Oznacza to, że spółki nie będą korzystać z uprawnień (dla przypomnienia – spółka cywilna jest umową a przedsiębiorcą jest wspólnik tejże spółki).

Uprawnienia

 1. Kontrola postanowień abuzywnych
 2. Prawo odstąpienia od umowy
 3. Rękojmia za wady
 4. Do rozstrzygnięcia sprawy przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumenta

Praktyczne wyjaśnienie

Kwalifikując przedsiębiorcę jako konsumenta otrzymuje on uprawnienia wskazujące na słabszą pozycję rynkową (negocjacyjną) w stosunku do przedsiębiorcy, z którym zawiera umowę. Najważniejszym uprawnieniem wydaje się prawo odstąpienia od umowy. Przedsiębiorca zyskuje prawo m.in. do zwrotu rzeczy zakupionej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorcy  bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od zakupu

Kontrola postanowień abuzywnych

Będzie dotyczył również przedsiębiorców. Kontrola postanowień abuzywnych przyświeca (-ła?) konsumentowi z racji jego słabszej pozycji, która może być wykorzystana przez przedsiębiorcę w taki sposób by nieuczciwie odnieść korzyść. W szczególności ma to zastosowanie do umów, które zostały już przygotowane przez przedsiębiorcę, m.in. wzorce umów oraz formularze. Dodatkowo, prowadzony jest rejestr niedozwolonych klauzul umownych w formie elektronicznej i dostępny tutaj. Ustawowy katalog klauzul został umieszczony w Kodeksie cywilnym w art. 3853. Umieszczenie klauzul niedozwolonych, zarówno z k.c. jak i rejestru, prowadzi do tego, że są one nieskuteczne względem konsumenta oraz „nowego konsumenta

Prawo odstąpienia

Będzie dotyczyć również  przedsiębiorców – konsumentów.

Zakres prawa odstąpienia od umowy na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa:

 1. Odstąpienie od umowy w ciągu 14 dni od jej zawarcia bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów(są wyjątki).
 2. Konsument powinien być poinformowany o przysługującym mu prawie do odstąpienia od umowy (jeśli nie będzie – termin na odstąpienie od umowy wynosi 12 miesięcy).
 3. Przedsiębiorca ma obowiązek w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy przez konsumenta zwrócić mu poniesione koszty (w tym koszty najtańszej przesyłki, itp.). Nie dotyczy to kosztów dodatkowych.
 4. Z  chwilą odstąpienia przez konsumenta od umowy wygasają także dodatkowe umowy, jeśli takie zostały zawarte.

Praktyczne wskazówki

Uprawnienie to jest dosyć szerokie i wydaje się, że na tym gruncie mogą pojawić się największe problemy interpretacyjne – kiedy przedsiębiorcę uznać za konsumenta? Co do zasady, przedsiębiorca jest konsumentem jeżeli dokonuje czynności prawnej w ramach innych niż wskazane w PKD udostępnionych w CEIDG. Jest to jeden ze sposobów określania przedsiębiorcy – konsumenta zaproponowany przez prawodawcę. Nie oznacza to jednak, że jest to jedyny sposób.

Należy zauważyć, iż prawo odstąpienia od umowy nie dotyczy przedsiębiorców – konsumentów w zakresie umów dotyczących usług finansowych zawieranych na odległość.

Rękojmia

Będzie dotyczyć w zakresie „konsumenckim” również  przedsiębiorców – konsumentów.

Sytuacja przedsiębiorcy – konsumenta kształtuje się następująco:

 1. Domniemanie istnienia wady w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego (tj. w chwili przejścia na przedsiębiorcę – konsumenta).
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem przedsiębiorcy – konsumenta jeśli rzecz sprzedana obciążana jest prawem osoby trzeciej, stanowi jej własność oraz jeśli istnieje ograniczenie co do korzystania lub rozporządzania rzeczą i wynika to z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 3. Sprzedawca może zwolnić się od rękojmi jeśli poinformuje kupującego o wadach rzeczy.
 4. Strony (zarówno przedsiębiorca jak i przedsiębiorca – konsument) mogą rozszerzyć, ograniczyć lub wyłączyć odpowiedzialność z tytułu rękojmi. Modyfikacja odpowiedzialności jest jednak bezskuteczna jeśli sprzedawca o wadzie wiedział i podstępnie ją zataił.
 5. Przedsiębiorca – konsument może od umowy odstąpić bądź złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny jeśli rzecz ma wadę chyba, że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego rzecz wymieni bądź usunie wadę. Odstąpienie od umowy dotyczy tylko wad istotnych.
 6. Sprzedawca ma obowiązek przyjąć od przedsiębiorcy – konsumenta wadliwą rzecz jeśli ma być wymieniona na wolną od wad bądź kupujący odstąpił od umowy.
 7. Jeśli przedsiębiorca – konsument nie zbadał rzeczy i nie zawiadomił o tym sprzedającego nie traci uprawnień w tytułu rękojmi jakby miało to miejsce w przypadku sprzedaży między przedsiębiorcami.
 8. Przedsiębiorca – konsument nie jest obowiązany do sprzedaży rzeczy jeśli istnieje niebezpieczeństwo pogorszenia się jej stanu.
 9. Przedsiębiorca – konsument może odstąpić od umowy lub wystosować oświadczenie o obniżeniu ceny jeśli rzecz sprzedana okaże się dotknięta wadą prawną. Konsument może także żądać odszkodowania od sprzedawcy.

Rozstrzygnięcie sprawy przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumenta

Przedsiębiorca zyskuje szereg uprawnień przysługujących wcześniej wyłącznie konsumentowi, np zgłoszenie nieuczciwego przedsiębiorcy do rzecznika konsumenta. Od 1 stycznia w sprawach dotyczących przedsiębiorcy – konsumenta będzie mógł decydować specjalny sąd – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumenta w Warszawie.

* użyte w artykule stwierdzenie „przedsiębiorca-konsument” nie jest wyrażeniem z języka prawnego a także, taki przedsiębiorca nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22 k.c. a wskazane normy stosuje się do przedsiębiorcy odpowiednio.

 

Biuro IT Law Solutions